Geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor geschorste vennoot

De Rechtbank Breda oordeelt dat X sinds zijn non-actiefstelling geen zicht meer heeft op de fiscale verplichtingen van de VOF en niet meer kan functioneren als bestuurder. Hierdoor is het niet aan X te wijten dat de belasting niet is voldaan.

Commentaar RB op wetsvoorstel Modernisering Wet WOZ

Op 2 april 2012 heeft het Ministerie van Financiën een wetsvoorstel inzake de wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en enkele andere wetten, ook wel Modernisering Wet WOZ genoemd, voor consultatie op het internet geplaatst (hierna: het wetsvoorstel).

AVAS voor belanghebbende die voldoet aan de op haar rustende zorgplicht

Belanghebbende heeft alle zorg betracht om te bewerkstelligen dat de aangifte tijdig werd ingediend. Hierdoor slaagt het beroep van belanghebbende op afwezigheid van alle schuld. De rechtbank vernietigt de opgelegde verzuimboete van € 2.460 wegens het niet (tijdig) indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2009.