Belastingrechtspraak (toch) niet openbaar

In een brief met dagtekening 24 april 2014 heeft de Staatssecretaris een overzicht naar de Eerste en Tweede kamer gestuurd met de stand van zaken met betrekking tot diverse moties en toezeggingen. Een onderdeel betrof het wetsvoorstel openbaarheid belastingrechtspraak.

Hier heeft (de commissie wetsvoorstellen van) het Rb op 26 mei 2011 schriftelijk op gereageerd. Inmiddels blijk dat de staatssecretaris afziet van indiening van dit wetsvoorstel.

Geen melding betalingsonmacht vereist als ontvanger uit anderen hoofde op de hoogte is van betalingsonmacht

Een bestuurder moet betalingsonmacht van het lichaam schriftelijk melden aan de ontvanger. De Hoge Raad oordeelt dat dit in sommige gevallen de betalingsonmacht niet hoeft, namelijk als de ontvanger al langs andere weg op de hoogte is van de betalingsonmacht. Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat het Gerechtshof het afzonderlijke meldingsregime voor naheffingsaanslagen heeft miskend. Als gevolg hiervan volgt verwijzing.

Samenloop bestuurdersaansprakelijkheid

De curator kan een bestuurder van een vennootschap in geval van faillissement voor het tekort in de boedel aansprakelijk stellen. De ontvanger kan een bestuurder van een vennootschap (zowel voor als na faillissement) aansprakelijk stellen voor bepaalde belastingschulden. Hierdoor bestaat de kans dat de vordering van de curator enerzijds en de vordering van de ontvanger anderzijds samenlopen. De Rechtbank Gelderland heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan.

Ontvanger stelt oud-aandeelhouder terecht aansprakelijk voor Vpb schuld

Sinds 2001 is de bestrijding van handel in herinvesteringsreserve-lichamen (hierna: HIR-BV) aangescherpt. Deze aanscherping is gelegen in het feit dat de verkopende aandeelhouder aansprakelijk kan worden gesteld wanneer misbruik wordt gemaakt van een HIR-BV. In de meeste elementaire vorm bestaat het misbruik eruit dat de aandelen van een HIR-BV worden verkocht aan een derde die vervolgens de in de HIR-BV aanwezige liquide middelen onttrekt, waarna de HIR-BV failleert.