Belastingrechtspraak (toch) niet openbaar

 

In een brief met dagtekening 24 april 2014 heeft de Staatssecretaris een overzicht naar de Eerste en Tweede kamer gestuurd met de stand van zaken met betrekking tot diverse moties en toezeggingen. Een onderdeel betrof het wetsvoorstel openbaarheid belastingrechtspraak.

Hier heeft (de commissie wetsvoorstellen van) het Rb op 26 mei 2011 schriftelijk op gereageerd. Inmiddels blijk dat de staatssecretaris afziet van indiening van dit wetsvoorstel.  

openbaarheid belastingrechtspraak

Mijn ambtsvoorganger, staatssecretaris Weekers, heeft op 13 januari 2011 tijdens een AO Belastingdienst toegezegd om een wetsvoorstel in te dienen waarmee de belastingrechtspraak openbaar wordt.9 Deze toezegging heeft hij tijdens het AO over de belastingplicht van overheidsbedrijven op 17 april 2013 herhaald.10 Ik heb de argumenten voor en tegen het indienen van een wetsvoorstel Openbaarheid belastingrechtspraak opnieuw gewogen. Ik deel uw Kamer bij deze mee een dergelijk wetsvoorstel niet in te zullen dienen. Van 14 april tot 26 mei 2011 is een conceptwetsvoorstel op internet ter consultatie aangeboden. De rapportage met een weergave van de reacties op het conceptwetsvoorstel wordt op www.internetconsultatie.nl gepubliceerd. Daarnaast is deze rapportage als bijlage bij deze brief gevoegd. Kort gezegd was van de 41 reacties op de internetconsultatie het merendeel kritisch. Tegenstanders wijzen vooral op de inbreuk op de privacy. Een openbare behandeling zou een drempel opwerpen voor belastingplichtigen om zich tot de rechter te wenden. Tevens kwam de vraag naar voren, in hoeverre het wetsvoorstel een bestaand probleem oplost. Dit zijn ook voor mij zwaarwegende argumenten. Daarnaast constateer ik dat op het terrein van de openbaarheid van de belastingrechtspraak in de praktijk reeds enkele belangrijke stappen zijn gezet. De rechtspraak heeft het beleid inzake publicatie van uitspraken aangepast, waardoor nu ook in uitspraken in fiscale zaken de namen van publiekrechtelijke rechtspersonen niet langer worden geanonimiseerd. Ook spant de Belastingdienst zich in om ervoor te zorgen dat belangrijke uitspraken gepubliceerd worden, zodat wordt tegemoetgekomen aan het gevoel dat de Belastingdienst een betere informatiepositie heeft. Daarom kies ik ervoor om mijn aandacht en capaciteit te richten op andere dossiers.”

adobe_pdf_icon  Klik hier voor het gehele artikel