ALGEMENE VOORWAARDEN
BUGTER EN NEFKENS ADVOCATEN LLP

 

1. Bugter en Nefkens Advocaten LLP (hierna: de Vennootschap) is een rechtspersoon naar buitenlands recht met beperkte aansprakelijkheid, die tot doel heeft de advocatenpraktijk uit te oefenen en is gevestigd te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 64824497. Deze algemene voorwaarden zijn tevens in te zien op de website van de Vennootschap: www.bennadvocaten.nl/.

2. Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met de Vennootschap. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, alsmede 7A:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Vennootschap, ook indien is overeengekomen dat een bepaalde persoon de opdracht zal uitvoeren.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Vennootschap en de opdrachtgever (hierna ook: ‘de Cliënt’), alsmede op alle nieuwe overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van de Vennootschap, voor of jegens de Cliënt, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die zijn betrokken bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.

4. Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens de Vennootschap, schriftelijk aan de Vennootschap mee te delen op straffe van verval van ieder recht. Iedere aanspraak jegens de Vennootschap vervalt na twee jaar nadat de mededeling door de Cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. De Vennootschap is niet aansprakelijk jegens de Cliënt, zolang de Cliënt zijn verplichtingen jegens de Vennootschap niet is nagekomen.

5. Elke aansprakelijkheid van de Vennootschap is beperkt tot het bedrag waarop de door de Vennootschap (de gezamenlijke vennoten) afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft en door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat de Vennootschap in verband met die verzekering draagt.

6. De Vennootschap is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

7. Ingeval niet tot de organisatie van de Vennootschap behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Elke aansprakelijkheid voor tekortkoming( en) van deze derden wordt uitgesloten.

8. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium van de Vennootschap worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasbare uurtarieven, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en met de gemaakte kosten. De Vennootschap heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging kan pas ingaan vanaf de datum dat de wijziging schriftelijk wordt doorgegeven.

9. Betaling van de declaraties van de Vennootschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de declaratie(s) na afloop van deze termijn nog niet zijn betaald is de Cliënt in verzuim. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Cliënt is gehouden op eerste verzoek van de Vennootschap voldoende zekerheid te stellen indien opeisbare vorderingen van de Vennootschap op Cliënt onvoldaan blijven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van de Vennootschap die verband houden met de invordering van haar vorderingen en die op minimaal een bedrag van 15% van de openstaande vordering worden gesteld komen voor rekening van Cliënt.

10. Op de rechtsverhouding tussen de Vennootschap en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

11. De Vennootschap zal het dossier van de Cliënt met alle relevante documenten na afronding van de opdracht vijf jaren bewaren. Daarna heeft de Vennootschap het recht het dossier te vernietigen.

– Algemene voorwaarden (PDF)